Bankgift of via Tak 21-23

Naast de handgift bestaat er nog een andere mogelijkheid om een schenking te doen zonder een beroep te doen op een notaris. Het betreft de zogenaamde onrechtstreekse schenking, zoals de bankgift. Deze komt tot stand via een eenvoudige overschrijving van de rekening van de schenker naar de rekening van de begiftigde. De overschrijving kan betrekking hebben op een geldbedrag, effecten aan toonder en/of gedematerialiseerde effecten gedeponeerd op een effectenrekening.

U schenkt gelden van uw rekening naar rekening van uw kind en voor zover u drie jaar in leven blijft na die bankgift zal uw kind er geen successierechten moeten opbetalen.

Voldoende aandacht dient te worden besteed aan het feit dat de overschrijving een neutraal karakter moet hebben, dit wil zeggen dat men uit de overschrijving niet mag kunnen afleiden dat de schenker de bedoeling heeft gehad om een schenking te doen. Dit betekent dat men geen mededeling mag plaatsen op de overschrijving. Het vrijgevig karakter van de operatie zal moeten blijken uit een geschrift dat na de uitvoering van de overschrijving tussen schenker en begiftigde wordt opgesteld.

Is er dan niets eleganter waarbij de schenker toch nog controle behoudt en ook de vruchten van zijn gelden blijven genieten? Ja, gelukkig wel

De bankgift via Tak 21 en Tak 23

Geld schenken en controle houden over zijn vermogen: de ultieme droom van iedere schenker.

Een eenvoudig voorbeeld is de schenking van ouders aan hun kind met de wens dat de schenking naar hen dient terug te komen indien het kind eerder overlijdt dan de ouders: dit wordt vaak gevraagd om de schoonfamilie niet ongewenst te verrijken.

Bovendien willen de ouders controle houden over het kapitaal zodat het kind niet zo maar kan beschikken over het kapitaal zolang de ouders leven.

Verzekeraars bieden u een enorme ervaring inzake overdrachten van geld bij overlijden. Al eeuwen kennen zij immers begrippen als de verzekeringsnemer, de verzekerde, de begunstigde bij overlijden enzovoort. Het is immers de essentie van hun vak.

Dat verzekeraars zich in recentere jaren steeds intensiever met geldplaatsingen zijn gaan bezighouden – de zogenaamde assurfinance – zal u niet zijn ontgaan en het is dan ook nogal evident dat een verzekeringsmaatschappij uitstekend geplaatst is om u elegante oplossingen aan te bieden inzake uw successieplanning.

Voor u hebben deze producten alvast als eerste grote voordeel dat u voor elke geldplaatsing meteen zal beslissen, wat er precies met de gelden dient te gebeuren bij uw overlijden.

Deze producten volgen dus niet het erfrecht en evenmin uw huwelijksstelsel.

Het is dus bijvoorbeeld perfect mogelijk om gehuwd te zijn met scheiding van goederen en te stipuleren dat de gelden van deze plaatsing in volle eigendom naar uw echtgenote dienen te gaan bij uw overlijden. Maar als u liever heeft dat ze wèl de rest van uw vermogen en huwelijksstelsel volgen, dat kan ook. Kortom u beslist wat u het liefst hebt.

Wat zijn nu de meest geschikte producten?

De meest geschikte producten daartoe zijn de zogenaamde Tak 21 spaarverzekeringen en de Tak 23 beleggingsverzekeringen.

Hoe gaat men tewerk?

In concreto schenken de ouders via een bankgift gelden aan hun kind(eren) door het in een Tak 21 of Tak 23 spaar- of beleggingsverzekering te plaatsen.

Van belang hierbij is dat het contract zodanig wordt opgesteld dat het kind de gelden niet kan opnemen net zolang de ouders nog leven, èn dat de ouders een genot op die gelden genieten van bijvoorbeeld 3 % per jaar zolang zij leven, genot dat door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan de (langstlevende) ouder(s) kan worden overgemaakt op hun rekening, hetzij maandelijks, hetzij halfjaarlijs, hetzij jaarlijks.

Er kan tevens voorzien worden dat bij gebeurlijk vooroverlijden van het kind (het sterft dus vooraleer de ouders sterven), het geld terugkeert naar de ouders zonder dat zij er successierechten dienen op te betalen. Ook hier geldt dat de schenker drie jaar dient te blijven leven na de bankgift, al kan hierbij opgemerkt worden dat ingeval van slepende ziekte (de schenker is dus nog niet overleden) kan overgegaan worden door de schenker tot registratie van het Tak 21 of Tak 23 contract zodat de termijn van drie jaar «afgekocht» wordt door 3 % registratierechten te betalen (zie tarief Vlaanderen).

In de praktijk

  • de ouders schenken eerst een geldsom aan het kind via een handgift/bankgift
  • het kind onderschrijft dan met dat geld een Tak 21 of Tak 23 op zijn hoofd met de ouders (schenkers) als begunstigden.
  • de ouders aanvaarden de begunstiging.

Door de begunstiging in de polis te aanvaarden is de schenker zeker dat er geen afkopen kunnen gebeuren zonder zijn instemming. Het geschonken bedrag blijft ook steeds afgescheiden van het overige gezinsvermogen voor het geval het huwelijk ooit spaak mocht lopen.

Voorbeeld

Een vader (weduwnaar) heeft een roerend vermogen van 500.000 euro. Hij wenst 250.000 euro over te dragen via bankgift aan zijn enige dochter.

  1. Indien het erkenningsdocument dat na de bankgift werd opgesteld, niet spontaan werd aangeboden ter registratie en de vader komt te overlijden binnen de 3 jaar na de bankgift, zullen er door de dochter successierechten betaald moeten worden op het totale roerende vermogen. Het bedrag van de bankgift wordt immers nog geacht deel uit te maken van de nalatenschap zodat er op 500.000 euro successierechten verschuldigd zijn. De successierechten in Vlaanderen zouden in dit geval dan ook 87.000 euro bedragen.
  2. Indien de dochter het erkenningdocument van de bankgift, spontaan en voor het overlijden van vader, zou laten registreren aan 3 % (kostprijs: 250.000 euro x 3 % = 7.500 euro), zal er met het bedrag van de bankgift geen rekening meer gehouden te worden voor de berekening van de successierechten. De dochter zal dus alleen successierechten verschuldigd zijn op de andere 250.000 euro die nog in de nalatenschap zitten.
    De dochter zal in totaal 7.500 euro schenkingsrechten + 19.500 euro successierechten= 27.000 euro betalen.
  3. De dochter kan tot slot op het moment dat zij de bankgift ontvangt, een successieverzekering afsluiten. De dochter dient hiertoe een premie te storten in een verzekeringscontract (Tak 21 of Tak 23) waarbij zij zal optreden als verzekeringsnemer en als begunstigde van de uitkering. De verzekerde is dan de vader. De premie zal berekend worden rekening houdend met de leeftijd, het geslacht en de gezondheidstoestand van de verzekerde. In de veronderstelling dat de verzekeringspremie 5.000 euro zou bedragen, is de totale kostprijs van deze transactie 5.000 euro verzekeringspremie + 19.500 euro successierechten = 24.500 euro

Voor meer informatie, contacteer ons !